Your home should tell the story of who you are, and be collection of what you love… Nate Berkus

Cześć, tu Kinga i Maksymilian. To właśnie my, od samego początku, wspólnie tworzymy hoom. Razem tworzymy, pracujemy, a prywatnie jesteśmy również parą. Ta wspólna praca sprawia nam ogromną radość i daje niesamowitą satysfakcję! Hoom nie istniałoby bez naszych doświadczonych stolarzy, kamieniarzy i ślusarzy. To oni sprawiają, że nasze projekty stają się rzeczywistością. Wszystkie produkty powstają w naszej pracowni, od podstaw i w całości ręcznie.

WYJĄTKOWE STOŁY

Oryginalne tak jak Ty

Twój dom jest odzwier­cie­dle­niem Cie­bie, dla­tego możesz urządzić go tak jak tylko zechcesz. Stworzymy dla Ciebie stół, który idealnie wpisze się w styl Twojego wnętrza i zwróci uwagę każdego. Stół od hoom, to nie tylko zwykły stół. To dzieło doświadczonych i utalentowanych ludzi, którzy mają obsesję na punkcie detali.
Możesz wybrać nasze projekty, modyfikować je, zmieniać wymiary i łączyć kolory. Możemy porozmawiać i wspólnie zaprojektować stół dopasowany do Twoich potrzeb i wnętrza, w którym ma stanąć. Lubimy takie wyzwania!

Stół z blatem w dębową jodełkę w stylu Chevron od Hoom
NA ZAMÓWIENIE

Dobre rze­czy trafiają do tych, któ­rzy na nie cze­kają

Nasze pro­dukty nie cze­kają na Cie­bie w maga­zy­nie, ponieważ nie two­rzymy ich z wyprze­dze­niem. Do każ­dego projektu pod­cho­dzimy na nowo, sku­pia­jąc się na każ­dym istot­nym i wybra­nym przez Cie­bie detalu. Wszyst­kie nasze pro­dukty wyko­ny­wane są od pod­staw ręcz­nie i dostarczane bez­po­śred­nio pod Twoje drzwi. Wpro­wa­dzą do wnę­trza tak wyjąt­kową atmos­ferę, jak wyjąt­kowo trakto­wane były pod­czas two­rze­nia.

Stół z blatem w dębową jodełkę w stylu Chevron od Hoom

PROCES PRODUKCJI

Pasja tworzy najpiękniejsze rzeczy

To, jak final­nie wyglą­dają nasze pro­dukty ma dla nas ogromne zna­cze­nie, ale sza­le­nie ważne jest dla nas rów­nież to, z jakich mate­ria­łów powstają. Dzięki temu możesz być pewien, że tak jak w natu­rze, tak w przy­padku Two­jego stołu ni­gdy nie powsta­nie drugi, iden­tyczny egzem­plarz.

Materiały

Wszystkie nasze produkty wykonujemy z naturalnych materiałów. Ponadczasowy marmur i lite drewno sprawiają, że są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Ręczne wykonanie

Dzięki ręcznej, rzemieślniczej pracy doświadczonych ludzi zyskują duszę i własny, indywidualny charakter.

Impregnacja

Nasze produkty poddajemy zawsze starannej impregnacji, która chroni je i zabezpiecza, tak aby służyły Tobie pięknie przez wiele lat.

W hoom two­rzymy coś wię­cej niż zwy­kłe stoły. To doświad­cze­nie, praca ludz­kich rąk i wyjąt­kowe mate­riały spra­wiają, że nasze pro­dukty są niczym Rolls Royce wśród sto­łów.

Dowiedz się więcej o procesie produkcji

SADZIMY DRZEWA

W hoom ponad wszystko doce­niamy naturę

POSADZONYCH DRZEW

Czu­jemy się odpo­wie­dzialni za nasze śro­do­wi­sko i chcemy mieć pozytywny wpływ na ota­cza­jący nas świat. Kupując nasze stoły sadzisz razem z nami drzewa. Chcemy być pewni, że nasze śro­do­wi­sko pozostaje w ide­al­nej rów­no­wa­dze a my możemy pozostawić coś dla przy­szłych poko­leń. Aby tak się stało, współpracu­jemy z fundacjami, które w naszym imie­niu zale­siają nowe obszary na terenie Pol­ski.­