Browsing Category

Ogólne

Ogólne

Cała prawda o nas, naszej pracy i pasji

5 lipca 2016

Od pomysłu do realizacji.

Pomysł na pro­wa­dze­nie bloga kieł­ko­wał w naszych gło­wach już od dawna i wresz­cie posta­no­wi­li­śmy go zre­ali­zo­wać.
Pro­jek­to­wa­nie mebli to nie tylko nasza praca, ale przede wszyst­kim pasja, która spra­wia nam ogromną frajdę.

Czym chcemy się z Wami podzielić?

Będziemy dzie­lić się z Wami naszym doświad­cze­niem i prze­ka­zy­wać Wam jak naj­wię­cej infor­ma­cji i cie­ka­wo­stek o naszej pracy.
Znaj­dzie­cie tutaj pomy­sły na aran­ża­cje wnętrz, pod­po­wiemy Wam ­jak urzą­dzić dom, aby każdy, kto do niego wej­dzie, poczuł panu­jącą w nim magię i praw­dziwą, rodzinną atmos­ferę pełną cie­pła i miło­ści. Więcej